ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ต.ห้วยทราย  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-301597  084-3786100 โทรสาร (แฟกซ์) 053-301597ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

Eservice

facebook

ข่าวสารอาเซียนศูนย์ดำรงธรรม

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/05/2561
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
337
เดือนที่แล้ว
1,988
ปีนี้
2,325
ปีที่แล้ว
26,177
ทั้งหมด
77,084
ไอพี ของคุณ
3.239.119.61

1
ขอเชิญประชาชนร่วมประเมินแบบสอบถามความโปร่งใส อบต.ห้วยทราย,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อราชการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

สามารถแสกน QR Code ด้านล่างนี้เพื่อเข้าประเมินค่ะ

26 มกราคม 2566

รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
10 มกราคม 2566

จวนกั๋นล่นส่งท้ายปี๋ ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม  2565,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

เวลา 05.00 น.  ลงทะเบียน 

ณ   โรงเรียนผู้สูงอายุนิมิตรสุขตำบลห้วยทราย/สนามกีฬา อบต.ห้วยทราย

หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ /Facbook/Line อบต.ห้วยทราย

เวลา  06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง

สามารถสมัครผ่านช่องทางนี้ได้นะคะ

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrEK_P_MemijyNd8y8iNxyxsiVnW76JWhlIpLYzTqNkV3Jmw/viewform

16 ธันวาคม 2565

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน ,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
23 พฤศจิกายน 2565

ประกาศเรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
26 ตุลาคม 2565

ประกาศเรื่อง การชำระภาษีผ่านธนาคารกรุงไทย ประจำปี 2566 ,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
เลขบัญชี 515-1-24827-8
สาขา แม่ริม

26 ตุลาคม 2565

ประกาศเรื่องภาษีป้าย,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

ประกาศเรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายอันต้องเสียภาษีป้าย ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายละเอียดในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2566

26 ตุลาคม 2565

ผลการตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอ (VDO Clip ) การออกกำลังกาย,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

รางวัลชนะเลิศ                ทีมรวมวัยใจสู้

รองชนะเลิศอันดับที่   1    ทีมเต้นเพื่อสุขภาพบ้านแม่แอน

รองชนะเลิศอันดับที่   2    ทีมหนุกหนาน

ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้  ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

01 กันยายน 2565

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลเกณฑ์ชี้วัดการจัดการบริการสาธารณะ,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) สำงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอความร่วมมือให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นตอนการจัดบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบล และดำเนินการบันทึกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผล จำนวน 2 แบบ ได้แก่ แบบ อบต. 1 และแบบ อบต. 2-1 ถึง 2-6 ลงในโปรแกรมระบบประมวลผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นตอนการจัดบริการสาธารณะของ อปท.

     เพื่อให้การดำเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นตอนการจัดบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เป็นไปตามที่ ก.ก.ถ. กำหนดอย่างครบถ้วนและถูกต้อง องค์การ บริหารส่วนตำบลห้วยทราย จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลเกณฑ์ชี้วัดการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารนี้ 

24 สิงหาคม 2565

ขอเชิญชวนส่งคลิปวีดีโอ (VDO Clip)  การออกกำลังกาย เข้าประกวด รับสมัครวันที่ 17-22 สิงหาคม 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

ประเภท ทีม 7 - 10 คน  จากการรวมทีมหรือกลุ่มในตำบลห้วยทราย

เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ตลอดจนส่งเสริมความรักและความสามัคคี  

ส่งคลิปวีดีโอ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565

17 สิงหาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ให้สาธารณชนได้รับทราบ,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
30 มิถุนายน 2565

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐตามคู่มือสำหรับประชาชน,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนและปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อขอรับการบริการของประชาชน พร้อมทั้งได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐมาอย่างต่อเนื่องและในปี พ.ศ. 2565 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐตามคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อศึกษาประสบการณ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบริการเพื่อการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการของรัฐให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย จึงขอประชาสัมพันธ์เชิฐชวนประชาชนทำประเมินได้ตามลิงค์นี้ หรือสแกน QR Code ตามภาพได้เลย https://opdc22.bitco.ltd/?fbclid=IwAR3bHatyHMVURyUQPIg-1MNKVR0IFSOvo1XcBPPVeYs3piegZj1L1umQOeU

 

13 มิถุนายน 2565

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
18 เมษายน 2565

รายงานการดำเนินการตามเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
18 เมษายน 2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย  2565,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
11 เมษายน 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (87 รายการ)