ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ต.ห้วยทราย  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-301597  084-3786100 โทรสาร (แฟกซ์) 053-301597ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

Eservice

facebook

ข่าวสารอาเซียนศูนย์ดำรงธรรม

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/05/2561
วันนี้
136
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
61
เดือนที่แล้ว
3,678
ปีนี้
24,386
ปีที่แล้ว
26,177
ทั้งหมด
99,145
ไอพี ของคุณ
44.197.111.121

4
โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอยู่ในบ้าน/ชุมชน

เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19

ส่งเสริมความรักความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา

31 สิงหาคม 2565

โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินก่อนนำส่งโรงพยาบาล (ศูนย์กู้ชีพทรายงาม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินก่อนนำส่งโรงพยาบาล (ศูนย์กู้ชีพทรายงาม) 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการปฐมพยาบาล ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ประสานขอความช่วยเหลือ เพื่อให้ประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุ ได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีมาตรฐานประสิทธิภาพอย่างทันท่วงที

25 สิงหาคม 2565

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุครั้งที่ 3 กิจกรรมเรียนรู้การใช้แอพพลิเคชั่น PODD ในผู้สูงอายุ

ภายใต้โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุนิมิตรสุข ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

24 สิงหาคม 2565

โครงการพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมอบรมสร้างกลไกในการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย และตัวแทนภาคประชาชน เข้าร่วมอบรม

โครงการพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมอบรมสร้างกลไกในการป้องกันการทุจริต  

เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ดีขึ้น และนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้สูงยิ่งขึ้น

เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย มีจิตสำนึก ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง  ส่งผลให้หน่วยงานปลอดการทุจริตคอร์รัปชั่น 

เพื่อให้ทราบแนวทางในการประสานความร่วมมือหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน

เพื่อการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานป.ป.ช.จังหวัดเชียงใหม่ ในการดำเนินการร่วมคิด ร่วมจัดทำหลักสูตรในการอบรม เพื่อผลสัมฤทธิ์ของทั้งสองหน่วยงาน

19 สิงหาคม 2565

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุครั้งที่ 2 กิจกรรมเรื่องโรคใกล้ตัวกับผู้สูงอายุ/โรคอุบัติใหม่ในอาเซียน 

ภายใต้โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุนิมิตรสุข ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

16 สิงหาคม 2565

โครงการซ่อมสร้างฝายชะลอน้ำ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
15 สิงหาคม 2565

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
15 สิงหาคม 2565

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุครั้งที่ ๑ กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (การทำจิ้นส้มหมู)

ภายใต้โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ  ณ โรงเรียนผู้สูงอายุนิมิตรสุข ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 

10 สิงหาคม 2565

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยทราย,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน โรงเรียนบ้านหนองปลามัน/วัดตำหนักธรรมนิมิตร

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับภัยบนโลกออนไลน์ การป้องกันภัยต่างๆ

จากการใช้เครือข่ายสังคมบนโลกออนไลน์ มีจิตสาธารณะ พัฒนาตนเองและชุมชน

03 สิงหาคม 2565

โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2   มิถุนายน   2565 ณ  ห้องประชุมพลอยไพลิน โรงเรียนบ้านหนองปลามัน  ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

 

06 มิถุนายน 2565

จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและธรรมาภิบาล 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและธรรมาภิบาล 2565 แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 

19 เมษายน 2565

โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแผนงานในข้อบัญญัติประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

วันที่ 8 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายได้จัดโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแผนงานในข้อบัญญัติประจำปี 2565 ในหัวข้อการปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวสู่องค์กรที่ทันสมัยมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย จำนวน 41 คน โดยมีนายดวงดี ปันจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เป็นประธานในการจัดอบรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ตระหนึกถึงวัฒนธรรมขององค์กรที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่

08 เมษายน 2565

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ผลเอกหญิง พลเรือหญิง ผลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) ,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลห้วยทราย ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2565  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ผลเอกหญิง พลเรือหญิง ผลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ประจำปีงบประมาณ2565

08 เมษายน 2565

โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ประจำปี 2565 หมู่ 3,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

วันที่ 27 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย และประชาชน หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทราย ร่วมกันจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ ตำบลห้วยทราย หมู่ที่ 3 ตามโครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ประจำปี 2565

28 มีนาคม 2565

โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ประจำปี 2565 หมู่ 4 ,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

วันที่ 20 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย และประชาชน หมู่ที่ 4 บ้านแม่แอน ร่วมกันจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ ตำบลห้วยทราย หมู่ที่ 4 ตามโครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ประจำปี 2565

21 มีนาคม 2565

|< << 1 2 34 5 6 7 8..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 9  (131 รายการ)