ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ต.ห้วยทราย  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-301597  084-3786100 โทรสาร (แฟกซ์) 053-301597ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

Eservice

facebook

ข่าวสารอาเซียนศูนย์ดำรงธรรม

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/05/2561
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
42
เดือนนี้
352
เดือนที่แล้ว
2,595
ปีนี้
13,221
ปีที่แล้ว
26,177
ทั้งหมด
87,980
ไอพี ของคุณ
3.227.251.94

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

                  วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

                   “พัฒนาคุณภาพชีวิต มุ่งสู่เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม”

 

พันธกิจ

 1. จัดให้มีการบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
 2. บำรุง และส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
 3. ส่งเสริมการศึกษา
 4. กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
 5. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี
 6. จัดให้มีน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำใช้เพื่อการเกษตร
 7. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 8. จัดให้มีการดูแลรักษาสภาพแม่น้ำ ลำคลอง อาคารบ้านเรือน ถนน สถานที่ราชการ สวนสาธารณะต่าง ๆ ภายในตำบลอย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอ
 9. จัดให้กลุ่มผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชนในชุมชนเข้ารับการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมอย่างสม่ำเสมอ
 10. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการ คัดสรรผลิตภัณฑ์ของแต่ละหมู่บ้านที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 1. ดำเนินการจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการบริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
 2. การดำเนินการจัดระบบแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค ตลอดจนการทำการเกษตร สามารถตอบสนองและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนา และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภค และการเกษตร
 3. การสร้างกระบวนการพัฒนาชุมชน ในระดับฐานรากในกระบวนการพัฒนาที่เป็นองค์รวม โดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง และอาศัยความเข้มแข็งของชุมชนเป็นรากฐานการพัฒนา การสร้างชุมชนน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิต วิถีชีวิตที่ดี มีระบบการบริหารจัดการ ของชุมชนแบบมีส่วนร่วมตามศักยภาพ ความพร้อม และขีดความสามารถของชุมชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนต่อไป
 4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้านการสร้างสุขภาพอนามัย และให้บริการทางด้านสาธารณสุข ตลอดจนการป้องกันแก้ไขปัญหาทางด้านสาธารณสุขชุมชน
 5. ส่งเสริมเศรษฐกิจระดับฐานรากอย่างเป็นระบบ ทั้งในด้านการส่งเสริมอาชีพ การจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เกษตรกรในชุมชน
 6. เพื่อให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต วิถีชีวิต ของคนในชุมชน ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายชุมชน เพื่อการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ฟื้นฟู รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีบทบาทร่วมในการต่อต้านการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 7. การยกระดับมาตรฐานทางการศึกษา ส่งเสริมการสร้างการเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางสังคม ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ของชุมชน
 8. การบริหารจัดการชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย องค์ความรู้ ในการสร้างจิตสำนึก ความรับผิดชอบไปพร้อมกับการสร้างระบบการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ